نکات مهم بیمه ای برای حسابداران و مدیران شرکت ها | بلاگ

نکات مهم بیمه ای برای حسابداران و مدیران شرکت ها

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

در برابر تکالیفی که قانون برای کارفرمایان تعیین کرده حقوقی نیز برای آنان در نظر گرفته است که به نوعی جزء تکالیف سازمان تأمین اجتماعی محسوب میshy;شود.

برخی از این حقوق به شرح زیر است:

برای دریافت متن به ...... ادامه مطلب بروید

برخی از این حقوق به شرح زیر است:

- کارفرمایان حق دارند از نتیجه بازرسیshy;های انجام شده توسط بازرسان سازمان از کارگاه خود (و یا نتیجه بازرسیshy;های انجام شده از دفاتر قانونی) باخبر شوند و در صورتی که لازم بدانند، توضیحاتی را (به نتیجه بازرسی کارگاهی) اضافه کنند و یا به آن اعتراض نمایند.

- از تاریخ تحویل لیست حقوق و دستمزد کارگران هر کارگاه به شعبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هرگونه نقص و اختلاف یا مغایرت احتمالی را حداکثر ظرف 6 ماه به کارفرمای مربوطه اعلام نماید.

- کارفرمایان حق دارند به میزان بدهی برآوردی تعیین شده از سوی شعبه تأمین اجتماعی (حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ) اعتراض کنند، سازمان مکلف است به این گونه اعتراضshy; ها در فرصت مقرر در هیأت بدوی تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

- کارفرمایان حق دارند در صورتی که اصل حق بیمه مطرح شده در صورت جلسه هیأت بدوی تشخیص مطالبات بیشتر از 1.500.000 ریال باشد حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت، به آن اعتراض نماید و سازمان باید این گونه اعتراضshy;ها را در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی نماید.

- هیأتshy;های تشخیص مطالبات با حضور نمایندهshy;ای از جامعه کارفرمایان (هر استان) تشکیل میshy;شود. با وجود این کارفرما حق دارد در جلسه هیأت که به منظور رسیدگی به اعتراض او تشکیل میshy;شود حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه کند.

- هنگام ثبت معاملات مربوط به نقل و انتقال کارگاهshy;ها، دفاتر اسناد رسمی باید درباره وضعیت بدهی کارگاه مراتب را از شعب سازمان تأمین اجتماعی استعلام کنند. در این موارد سازمان تأمین اجتماعی موظف است ظرف یک روز پاسخ استعلام دفترخانه را صادر و ارسال نماید.

- کارفرمایان حق دارند در مواردی که حسب قوانین نیاز به ارائه مفاصاحساب از تأمین اجتماعی دارند صدور آن را با رعایت مواد 37 و 38 قانون از سازمان تقاضا نمایند و سازمان مکلف است بعد از ثبت تقاضای کارفرما (در صورتی که بدهی نداشته باشد) مفاصاحساب را صادر و به تقاضاکننده ارائه نماید (در این مورد، اگر کارفرما بدهی برآوردی داشته باشد، با حفظ حق اعتراض به بدهی برآوردی میshy;تواند این بدهی را به حساب سپرده واریز و مفاصاحساب دریافت نماید).

تسهیلات قانونی برای کارفرمایان

در قوانین و مقررات تأمین اجتماعی، برای کارفرمایان برخی از کارگاهها تسهیلات و حقوقی در نظر گرفته شده است که عناوین آنها به شرح زیر است:

- معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی

برخی از کارگاهها (فهرست و شرایط آن بر اساس آیینshy;نامه اجرایی مصوب هیأت دولت مشخص شده است) از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر معاف هستند و این میزان حق بیمه را دولت به سازمان تأمین اجتماعی میshy;پردازد.

- تقسیط بدهیها

کارفرمایان میshy;توانند برای پرداخت بدهیهای خود به سازمان درخواست تقسیط نمایند. سازمان میshy;تواند این گونه بدهیshy;ها را با رعایت مقررات مربوطه تقسیط نماید. بدیهی است چنانچه هر یک از اقساط در سررسید مقرر پرداخت نشود باقیمانده اقساط تبدیل به حال گردیده و سازمان برابر مقررات نسبت به وصول آن از طریق ماده 50 قانون اقدام میshy;نماید.

<<حسابرسی از دفاتر قانونی شرکتها و مؤسسات دارای شخصیت حقوقی>>

حسابرسی بیمه

شعب سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر اختیار انجام بازرسی دوره ای از دفاتر شرکتها و مؤسسات حقیقی و حقوقی که دارند، در مواردی نیاز به اخذ مفاصاحساب توسط مؤسسات دارای شخصیت حقوقی است و یا جابجایی سهام اعضای شرکت و یا انتقال مالکیت و اموال شرکت از دفاتر قانونی این مؤسسات حسابرسی به عمل خواهد آمد.

عملیات حسابرسی و نحوه اجرای آن در قالب بخشنامهshy;های 11 و 1/11 و 12 جدید درآمد صورت میshy;گیرد.

معمولاً درخواست انجام حسابرسی از طریق شعبهshy;ای که پرونده مطالباتی شرکت در آن مورد رسیدگی قرار می گیرد و یا محل کارخانه کارگاههای تولید صنعتی صورت می گیرد. و مدارک مربوط به مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی در تهران یا شهرستان ذیربط ارسال و گروهی برای رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت به آنجا مراجعه می نمایند. و یا اسناد و مدارک شرکت را تقاضا می نمایند تا به مؤسسه حسابرسی ارسال و در محل مؤسسه این حسابرسی صورت میshy;گیرد.

معمولاً قبل از انجام حسابرسی فرمهایی مخصوص برای شرکت مربوطه ارسال می گردد که در آن یک سری اطلاعات در رابطه با دفاتر قانونی و اظهارنامه های مالیاتی مورد سؤال قرار میshy;گیرد که شرکت پس از تکمیل فرمهای مربوطه و ارسال آن به مؤسسه یا شعبه ذیربط، مراحل بعدی انجام میshy;یابد.

مؤسسات حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی پس از رسیدگی، مدارک مربوطه را در فرمهای مخصوص وارد و به شعبه ذیربط که پرونده مطالباتی شرکت در آن رسیدگی میshy;شود ارسال می نماید و در این حالت مؤسسات حقوقی به استناد مواد 42 و 43 قانون تأمین اجتماعی حق اعتراض و ارائه مدارکی دال بر رد بخشی از بدهی اعلام شده در صورت عدم پذیرش مبلغ تعیین شده دارند.

نکته قابل توجه: بدهی حق بیمه ناشی از حسابرسی از تاریخ ابلاغ به کارفرما تا 30 روز مشمول جریمه تأخیر نمیshy;باشد و پس از آن اعم از اینکه در مرحله برآوردی باشد یا قطعی، ماهیانه 2shy;% جریمه تأخیر پرداخت به آن تعلق می گیرد.

حسابداران,...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت: 2:44